De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van een bepaalde instelling zijn aangewezen. Dit houdt in dat de leden van de cliëntenraad opkomen voor de belangen van iedereen die (verblijfs)zorg krijgt op een van de twee locaties van Trevin, namelijk Logeerhuis Salland en Woonlocatie ‘De Oude Pastorie’. 

De raad overlegt daarover met de directie van de instelling (namelijk Esmée Nijland en Lilian Nijland) en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. 

De cliëntenraad komt een aantal keer bij elkaar, samen met de directie van Trevin. Er wordt overlegd over veel verschillende dingen. Wat er besproken kan worden, staat in het beschreven beleid voor de cliëntenraad. De cliëntenraad kan zelf ook bespreekpunten inbrengen. Ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers kunnen leden van de cliëntenraad benaderen, zodat punten besproken kunnen worden. Wanneer er echt inhoudelijke of individuele vragen/opmerkingen zijn over de kwaliteit van zorg, dan is het over het algemeen passender om dit als eerste met de meewerkend coördinator van de locatie te bespreken. 

De cliëntenraad is voor alle clienten van Trevin binnen de verblijfszorg bereikbaar via clientenraad@trevin.nl.